Zaloguj    
  
image
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY


Kierownik Oddziału :
lek. Katarzyna Pawlik -  Specjalista Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Monika Długiewicz
 

Asystenci:
lek. Marek Widenka - specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej, w trakcie specjalizacji z geriatrii

lek. Katarzyna Szczepaniak- Internista, Specjalista Medycyny Rodzinnej, w trakcie specjalizacji z Geriatrii


Sekretarka Medyczna: Dorota Szymczak

Kontakt:  tel  62 591 54 44

Lokalizacja:  budynek przy ulicy  3 Maja 35

Pielęgniarki:
W Oddziale Geriatrycznym zatrudnionych jest 14 pielęgniarek o dużym doświadczeniu
w pracy z osobami w wieku podeszłym. Personel pielęgniarski cały czas doskonali swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, kursach ( kursy kwalifikacyjne z Opieki Długoterminowej, Przewlekle Chorych, Zarządzania) zdobywając specjalizacje (z  zakresu Pielęgniarstwa Geriatrycznego oraz Organizacji i Zarządzania ), kończąc studia wyższe  ( 1 pielęgniarka posiada  tytuł - mgr pielęgniarstwa; dwie -  licencjat z pielęgniarstwa oraz studia magisterskie z zarządzania; dwie - licencjat z pielęgniarstwa )

W Oddziale zatrudnieni są również:
mgr fizjoterapii -   Damian Matysiak
mgr fizjoterapii - Michał Jaśtak
Bożena Rajnert - Opiekun medyczny
Mariusz Pawlak - Opiekun medyczny

Na stałe współpracujemy z :
mgr Agnieszką Cwojdzińską - specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym  muzykoterapeutą , psychoterapeutą systemowym

mgr Elżbietą Kaczmarek - psychologiem

Historia Oddziału:

    Oddział Geriatryczny rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Jest jedynym dotychczas działającym Oddziałem Geriatrycznym  w Południowej Wielkopolsce.

Charakterystyka Oddziału:

Oddział Geriatryczny sprawuje całościową , całodobową opiekę medyczną nad chorymi
w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 65 r.ż. ze schorzeniami ostrymi,  przewlekłymi, które w chwili konieczności hospitalizacji uległy zaostrzeniu ,  dekompensacji lub w celach diagnostycznych. Celem pobytu w Oddziale jest: przywrócenie  do stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją w określonym czasie pobytu, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno- czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom. Pełnimy również funkcje edukacyjne  dla rodzin  lub innych opiekunów prawnych w zakresie opieki i sprawowania nadzoru nad leczeniem, możliwości uzyskania pomocy  z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej, usług socjalnych. Oddział nie pełni usług w zakresie opiekuńczym. Liczba łóżek w Oddziale: 20.


    Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy w 2013 roku Oddział wzbogacił się  wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny  wspomagający diagnostykę i leczenie chorych, ich rehabilitację, pielęgnację oraz poprawiający komfort pobytu Chorych w szpitalu.