Login    
 Article Details
12.04.2017 Wynajem powierzchni w nowym skrzydle Szpitala

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie wielkopolskim ogłasza przetarg na dzierżawę 71 m2  niewykończonej powierzchni w nowo budowanym skrzydle Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z punktem sprzedaży prasy na okres 10 lat.

            Najemca zobowiązany jest do opracowania „ Projektu wykończenia wnętrz ” i uzyskania pozytywnej Opinii Sanitarnej pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych w zakresie sprzedaży i konsumpcji artykułów spożywczych oraz przepisów p-pożarowych w wynajmowanym lokalu.

            Zakres prac do wykonania na koszt Najemcy obejmuje:

-        doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielni głównej realizowanego budynku do pomieszczeń dzierżawionych z własnym układem pomiarowym

-        wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd

-        wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej z montażem osprzętu

-        wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem grzejników i osprzętu

-        wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

-        wykonanie posadzek na stropie z ułożeniem wykładzin podłogowych

-        tynkowanie i malowanie ścian

            Powyższe prace zaleca się wykonać do dnia 30 czerwca 2017 z możliwością naliczenia czynszu od 01.07.2017 roku.

            Wykonane prace wykończeniowe nie będą podlegały refundacji i przechodzą na własność Wynajmującego.

            Oprócz kosztów dzierżawy pomieszczeń, będą naliczane opłaty wg ponoszonych kosztów przez Wynajmującego :

               - za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika

                - za wodę i kanalizację wg procentowego udziału powierzchni w ponoszonych kosztach

               - za energię cieplną wg procentowego udziału powierzchni w ponoszonych kosztach

               - za odbiór odpadów komunalnych określonych kwotowo.

            Najemca składający ofertę zobowiązany jest do załączenia oświadczenia o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu podobnych obiektów w Szpitalach i załączyć min. dwie referencje z tych obiektów z okresu ostatnich dwóch lat.

            O wyborze Najemcy będzie decydowała w 100% wysokość zaoferowanego czynszu za 1m2 powierzchni płatnego przez okres 10 lat. W cenie czynszu należy uwzględnić podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            Do przeprowadzenia wizji lokalnej oferowanej powierzchni ustala się jej termin na dzień 19.04.2017 roku godz. 10 00 .

            Oferty należy składać do dnia 21.04.2017 roku w sekretariacie Szpitala. W kopertach z opisem „ Przetarg Kawiarenka ” do godz. 10 00 . Otwarcie ofert godz. 11 00 .

            O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.

            Sprawę prowadzi M. Niśkiewicz nr tel. 607 680 240 .

 


Written By: pawelm2
Date Posted: 4/12/2017
Number of Views: 755

Return