Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
23-11-2017 przetarg na nabycie prawa do lokalu ul. Partyzancka

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na NABYCIE PRAWA DO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO LOKALU MIESZKALNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL.PARTYZANCKIEJ 26C/7 O POWIERZCHNI 104,00 M 2 .

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na NABYCIE PRAWA DO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO LOKALU MIESZKALNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL.PARTYZANCKIEJ 26C/7 O POWIERZCHNI 104,00 M 2 .

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, adres ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwany dalej ,,Zamawiającym” ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na:

NABYCIE PRAWA DO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO LOKALU MIESZKALNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL.PARTYZANCKIEJ 26C/7 O POWIERZCHNI 104,00 M 2 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

1. Przedmiot oferty.

2. Pełne dane Oferenta potwierdzone aktualnymi dokumentami. Należy podać: nazwę firmy, adres, REGON, NIP oraz odpis z KRS.

3. Aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) Oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta;

4. Oferowana wartość brutto nie niższa od ceny wywoławczej.

5. Dowód wpłaty wadium.

6. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu przetargowym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

7. Zobowiązanie Oferenta, że jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy nabycia prawa do lkalu mieszkalnego.

8. Oświadczenie Oferenta, że znany mu jest stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu.

Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu w wysokości: 10.000 zł., przelewem na rachunek zamawiającego prowadzony przez Bank PKO Bank Polski S.A. 78 1020 2212 0000 5002 0375 7184 z dopiskiem NABYCIE PRAWA DO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO LOKALU MIESZKALNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL.PARTYZANCKIEJ 26C/7 O POWIERZCHNI 104,00 M 2 . ”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Cena wywoławcza wynosi:

- 126 000, 00 zł brutto

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie ZZOZ w Ostrowie Wlkp. pok. Nr 10. ZZOZ zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 roku do godz. 9.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem NABYCIE PRAWA DO SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO LOKALU MIESZKALNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL.PARTYZANCKIEJ 26C/7 O POWIERZCHNI 104,00 M 2 oraz złożyć w pok nr 10 ( sekretariat ) w budynku Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej lub przesłać na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski z zastrzeżeniem nie otwierać przed dniem 15.12.2017 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe warunki przetargu zostały opublikowane na stronie Zamawiającego (www.szpital.osw.pl) lub można zapoznać się z nimi w siedzibie Zamawiającego, Administracja ZZOZ, pok stanowiska do spraw zamówień publicznych, Dział Utrzymania Ruchu tel. 062 595 11 49, w godzinach 8.00-14.00.

Zamawiający może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2010r nr 102, poz 651 z późn. zm. ) o gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowe warunki

Formularz

 


Napisany przez: pawelm2
Data wysłania: 2017-11-23
Liczba wyświetleń: 1246

Wróć