Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
30-12-2020 - R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

 

OGŁOSZENIE

 

o rozstrzygnięciu

 


postępowania konkursowego, poprzedzającego zawarcie umów na kierowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych z lekarzami prowadzącymi działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w Oddziałach:


 

Kardiologicznym

 

dr n. med. Janusz Lech Tarchalski


 

Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 

dr n. med. Witold Miaśkiewicz


Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

 

dr Krzysztof Grala


 

Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

dr n.med. Katarzyna Bierła


 

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

dr n.med. Mirosław Falis


 

Chirurgii Ogólnej

 

dr n. med. Jarosław KasperczakOstrów Wielkopolski, 30.12.2020 r.

_________________________________________________________________________________

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
ogłasza konkurs ofert na kierowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w oddziale:
1) Kardiologicznym
2) Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
3) Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
4) Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
5) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
6) Chirurgii Ogólnej
7) Bloku Operacyjnym

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, wynoszącej 160 000 osób.
W Dziale Służb Pracowniczych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 (pokój Nr 16), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 7.30 do 14.30 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.osw.pl . Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń Szpitala.
Oferty należy składać w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na kierowanie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale .................” oraz danymi oferenta.
Oferty składane za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, należy składać na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
Sekretariat
Za termin złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej przyjmuje się datę i godzinę jej otrzymania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. w Gabinecie Dyrektora ZZOZ o godz. 13.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30.12.2020 r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Szpitala, oraz podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala www.szpital.osw.pl
Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT - 18.12.2020.pdf

ZAKRES CZYNNOŚCI - KIEROWNICY ODDZIAŁÓW.pdf

ZAKRES CZYNNOŚCI - KIEROWNIK BLOKU OPERACYJNEGO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY.pdf

 

 


Napisany przez: wyrwas
Data wysłania: 2020-12-22
Liczba wyświetleń: 1219

Wróć