Login    
 Article Details
FDZP.226.33.2017 Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 , godz.12:00

Termin  otwarcia ofert 29.12.2017, godz.12:30

ogłoszenie- data publikacji 12.12.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 12.12.2017

kosztorys-załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 12.12.2017

dokumentacja techniczna- data publikacji 12.12.2017

szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- data publikacji 12.12.2017

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 22.12.2017

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 29.12.2017

unieważnienie postępowania- data publikacji 25.01.2018


Written By: zamowienia
Date Posted: 12/12/2017
Number of Views: 1081

Return