Login    
 Article Details
FDZP.226.40.2018 Dostawa LEKÓW dla ZZOZ z podziałem na 17 zadań

 Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert  w dniu 28.11.2018r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 16.10.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 16.10.2018r.

Zał. nr 1 - Formularz oferty - data publikacji 16.10.2018r.

Zał.nr 1 A - Formularz asortymentowo-cenowy 16.10.2018r.

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 16.0.2018r.

Zał. nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - data publikacji 16.10.2018r.

Zał. nr 4 - Podwykonawcy - data publikacji 16.10 2018r.

Zał. nr 5 - Grupa kapitałowa - data publikacji 16.10.2018r.

Zał. nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu- data publikacji 16.10.2018r.

Odpowiedź na pytania cz.1 - data publikacji 31.10.2018r.

Odpowiedź na pytania cz.2 - data publikacji 19.11.2018r.

Odpowiedż na pytania cz.3 - data publikacji 20.11.2018r.

Odpowiedź na pytania  cz.4 - data publikacji 21.11.2018r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 28.11.2019r.

Informacja z WYBORU ofert  cz.1. - data publikacji 21.12.2018r.

Informacja z WYBORU ofert cz.2 - data publikacji 18.01.2019r.

Informacja z wyboru ofert cz3 - data publikacji 08.02.2019r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/16/2018
Number of Views: 1538

Return